การค้าการลงทุน

การค้าการลงทุน

30 ส.ค. 2563

226 view
สาขาการค้าการลงทุนที่รัฐบาลกานาส่งเสริม
 
ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนกานา (Ghana Investment Promotion Center) ได้กำหนด Priority Sectors ต่าง ๆ ที่ต้องการการลงทุนจากต่างชาติ โดยสาขาที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่
 
การเกษตร
- การทำไร่และการทำฟาร์มในกานาสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ทั้งตลาดในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาด ECOWAS และยุโรป เช่น ข้าว แยม สับปะรด โกโก้ มะเขือเทศ เชียนัท (Shea Nut) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทูนา และปลาน้ำจืด
 
 
 
ฟาร์มของคนไทยในกานา
 
 
การประมง นอกจากจะมีทะเลที่อุดมไปด้วยทูน่า ซาร์ดีน อันโชวี่ กานายังมีทะเลสาบ Volta เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 8,500 ตารางกิโลเมตร(ใหญ่กว่าโตนเลสาบ ที่ประเทศกัมพูชา 1.13 เท่า)เป็นแหล่งน้ำสำคัญทั้งต่อการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ประชาชนกานานิยมบริโภคปลาน้ำจืดกันมาก
 
การแปรรูปอาหาร รัฐบาลส่งเสริมการแปรรูปธัญพืช และพืชผลต่าง ๆ อาทิ แยม มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ส้ม citrus มะม่วง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ข้าวโพด และโกโก้ เนื่องจากปัจจุบัน กานาส่งออกเพียงแต่วัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป
 
สิ่งทอ กานามีวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่อุดมสมบูรณ์ มีผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เรียกว่า Kante นอกจากนี้ ในปี 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม กานา ได้มีความริเริ่ม Wear Ghana ส่งเสริมให้ชาวกานาใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกานาเองมากขึ้น
 
สาธารณสุขกานาต้องการการลงทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพแม่และเด็กตลอดจนห้องทดลอง อุปกรณ์การแพทย์ ยา และผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันโรค เช่น ตาข่ายกันยุง ถุงยางอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ กานา
ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษีสำหรับสินค้าที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์
 
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- กานามีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่นอกชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติก ค้นพบเมื่อปี 2550 และกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของกานาในปัจจุบัน (น้ำมันดิบ) โดยแหล่งที่ใหญ่ที่สุด คือ แหล่ง Jubilee และล่าสุด แหล่งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกานา คือ แหล่ง Tweneboa-Enyenra-Ntomme (TEN)เพิ่งเริ่มดำเนินการขุดเจาะเมื่อปี 2559 คาดว่ามีปริมาณน้ำมันอยู่ถึง 300 ล้านบาร์เรล และผลิตน้ำมันได้อย่างน้อย 20 ปี
- รัฐบาลกานาสนับสนุนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานกานาตั้งเป้าว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าในกานาจะต้องมาจากพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 10 ในปี 2563
 
 
การท่องเที่ยว
- กานามีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม มีทั้งภูเขา ทะเล ทะเลสาบ อุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแบบซาฟารี รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอาณาจักร Ashanti ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และมี Cape Coast เป็นศูนย์กลางการค้าทาสในอดีต
อย่างไรก็ดี กานายังต้องการการลงทุนในการบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านค้าของที่ระลึก การตลาดและประชาสัมพันธ์ การเดินทาง การจัดทัวร์เป็นภาษาเอเชีย สถานบันเทิง เป็นต้น
 
 
 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในกานา
 
สาธารณูปโภค กานายังต้องการการลงทุนในการสร้างและปรับปรุงถนน ระบบน้ำและชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเมืองหลวง
 
 
 
กานาสามารถเข้าถึงตลาดยุโรปได้ด้วยสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและโควตา
 
 
 
กานามีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement) กับสหภาพยุโรป (European Union)
- ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างกานากับสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ทำให้กานาเข้าถึงตลาดยุโรปได้มากขึ้น
 
 
โดยสามารถส่งออกสินค้าไปโดยไม่มีภาษีและโควตา (Duty Free / Quota Free) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากธุรกิจการเกษตร ได้แก่ โกโก้ ปลาทูนากระป๋อง ผลไม้ เป็นต้น
ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้กานาเป็นฐานการผลิตเพื่อรุกตลาดยุโรป
 
 
- บริษัท Pioneer Food Cannery Limited เป็นโรงงานปลาทูนาในเครือของบริษัท Thai Union Group ซึ่งเข้ามาซื้อกิจการของ Pioneer Food Cannery เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 240 เมตริกตัน/วัน ส่งออกปลากระป๋องไปยังยุโรปเป็นหลัก โดยกว่าร้อยละ 98 ส่งไปยังสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี
 
 
 
 
 
 
อัพเดทข้อมูล 13 ธ.ค. 2560