ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไนจีเรีย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไนจีเรีย

3 มี.ค. 2563

1,440 view
 
 • จำนวนประชากร190,632,261(2560)
 • เชื้อชาติ ประกอบด้วยชนเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ประมาณ 250 เผ่า ที่สำคัญคือ Hausa และ Fulani (ร้อยละ 29) Yoruba  (ร้อยละ 21) และ Ibo (ร้อยละ 18)
 • ภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาพื้นเมืองที่สำคัญ คือ Hausa Yoruba Ibo และ Fulani
 • ศาสนา ประชากรร้อยละ 50 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ และร้อยละ 40 นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และนครลากอส นอกนั้นเป็นลัทธิดั้งเดิมของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10
 •  
 • การเมืองการปกครอง
 • รูปแบบการปกครอง แบบสาธารณรัฐโดยประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และผู้นำรัฐบาล
 • ประมุขแห่งรัฐ นาย Muhammadu Buhariเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีไนจีเรีย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
 • รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Geoffrey Onyeamaเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พฤศจิกายน2558
 • ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และผู้นำรัฐบาล ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2542
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภา (Senate) ซึ่งมีสมาชิก 109 คน จากรัฐต่าง ๆ ทั้งหมด 36 รัฐ ๆ ละ 3 คน และอีก 1 คนจากเขตเมืองหลวงของสหพันธ์กรุงอาบูจา (Abuja Federal Capital Territory) โดยสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก 360 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
 • ฝ่ายตุลาการ มีศาลสูง ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์ นอกจากนี้ รัฐทางตอนเหนือของประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีศาลตามกฎหมายอิสลามด้วย
 • วันชาติ วันที่ 1 ตุลาคม (เป็นวันที่ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2503)
 •  

เศรษฐกิจ

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)406 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2559)
 • รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita)5,900 ดอลลาร์สหรัฐ (2559)
 • การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.55 (กันยายน 2560)
 • อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 16.01 (สิงหาคม 2560)
 • ส่งออก 33.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2559) นำเข้า 36.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2559)
 • สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 95) โกโก้ และยางพารา
 • สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร
 • สกุลเงิน ไนรา (naira)
 
ข้อมูล ณ 17 ต.ค. 2560